I. etap - rekrutacja szkół

Terminy:


Rekrutacja szkół potrwa do 28 września 2022 r. Polega na wypełnieniu przez dyrekcję szkoły lub wyznaczonego pracownika formularza rekrutacyjnego w wersji papierowej (do pobrania tutaj - PDF) i przesłanie go do organizatora rekrutacji na adres biura projektu (Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin). Prosimy również o przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres e-mail: e.stec@fundacja-pan.lublin.pl

Kryteria:


W odpowiedzi na przesłany formularz zgłoszeniowy szkoły, w którym znajdą się dane identyfikacyjne placówki, dyrekcja i wyznaczeni reprezentanci kadry pedagogicznej otrzymają następujące komponenty podlegające ocenie punktowej:
  1. klimat kreatogenny panujący w szkole (autorski Kwestionariusz Potencjału Kreatywnego Organizacji), który powinien zostać uzupełniony przez co najmniej 5 reprezentantów kadry pedagogicznej danej szkoły;
  2. zakres działań podejmowanych przez szkołę na rzecz uczniów zdolnych;
  3. wyniki egzaminu ósmoklasisty (dotyczy szkół podstawowych) oraz matur (dotyczy szkół ponadpodstawowych) w odniesieniu do egzaminów przeprowadzonych w 2022 roku, wyrażone w staninach.

Wyniki:

 
Oceny punktowej zgłoszeń dokona Zespół Naukowy projektu. W oparciu o wskazane 3 komponenty możliwe jest uzyskanie maksymalnie 154 pkt.
Lista rankingowa obejmie łącznie maksymalnie 20 szkół (maksymalnie 10 z województwa lubelskiego i maksymalnie 10 z województwa mazowieckiego). Powstanie również lista rezerwowa, obejmująca po 2 placówki każdego typu.

Dokumenty rekrutacyjne - I. etap

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie talentON