II. etap - rekrutacja uczniów

Przebieg:


II. etap rekrutacji rozpocznie się po opublikowaniu listy rankigowej szkół wybranych na I. etapie. Uczniowie szkół wybranych przez Zespół Naukowy Projektu otrzymają od nas specjalistyczne narzędzia, wskazujące na konkretne cechy bądź kompetencje oraz służące pomiarowi zdolności i uzdolnień powiązanych z zakresami nauk humanistycznych i społecznych (autorska Aplikacja APC).

Aplikacja APC:


   A – Ankieta kandydata do udziału w Programie, zawierająca pytania dotyczące zainteresowań i aktywności podejmowanych przez ucznia. Ta część zawiera również pytania skierowane do nauczyciela/wychowawcy aplikującego ucznia.
   P – Portfolio kandydata, a więc wykaz najważniejszych osiągnięć/dzieł ucznia/uczennicy.
   CCase, czyli propozycja rozwiązania wskazanego przez organizatora Programu problemu. Chodzi o opracowanie strategii, zasobów oraz interesującą formę prezentacji. Rozwiązanie problemu może być przedstawione w formie pisemnej lub łączącej wykorzystanie języka i elementów graficznych. Ważne, by było czytelne, zrozumiałe, a także nowatorskie i oryginalne. Wzór opisu rozwiązania problemu będzie zaprezentowany w formularzu zgłoszeniowym.
 

Ocena zgłoszeń:


Wstępna ocena zgłoszeń odbywa się na poziomie szkoły – każda wybrana na I. etapie rekrutacji placówka ma prawo przesłać do Fundacji PAN zgłoszenia od maksymalnie 10 uczniów z danej grupy wiekowej. Zastrzegamy prawo oceny wyłącznie 10 pierwszych zgłoszeń, w przypadku otrzymania więcej niż 10 aplikacji z danej grupy wiekowej z jednej placówki.
Zgłoszone Aplikacje APC będą oceniane przez zespół ekspertów w 2 krokach:
 • ocena formalna, w tym: kompletność aplikacji, spełnienie kryterium wieku, województwa oraz charakteru uzdolnień (obszar nauk humanistycznych lub społecznych – na podstawie opisu kandydata w ankiecie);
 • ocena merytoryczna Aplikacji APC – wynikiem jest suma punktów z 3 źródeł, tj. A, P i C.
Do zgłoszenia ucznia musi być dołączony również uzupełniony i podpisany formularz Uczestnika / Uczestniczki projektu oraz uzupełnione i podpisane oświadczenie Uczestnika projektu. Wymagane dokumenty prześlemy bezpośrednio do wybranych osób.

Wyniki:

Bazując na wspomnianych ocenach wyłonimy Beneficjentów Programu:
 • 10 uczniów ze szkół podstawowych z województwa lubelskiego,
 • 10 uczniów ze szkół podstawowych z województwa mazowieckiego,
 • 10 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego,
 • 10 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa (2 osoby ze szkół podstawowych z województwa lubelskiego, 2 osoby ze szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego, 2 osoby ze szkół podstawowych z województwa mazowieckiego oraz 2 osoby ze szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego). Umieszczenie na liście rezerwowej nie powoduje, że dana osoba jest uczestnikiem projektu.
Wybrani do udziału w projekcie uczniowie otrzymają od nas wiadomość e-mail o zakwalifikowaniu się do Programu.