Cel główny projektu


Celem projektu talentON jest opracowanie i wdrożenie Modelu wsparcia i rozwoju młodzieży uzdolnionej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Spożytkowanie wiedzy humanistycznej dla rozwoju edukacji, poprzez praktyczne zastosowanie jej osiągnięć, pozwoli wykorzystać zaplecze naukowe w codziennym kształceniu i wspieraniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do których zaliczane są osoby zdolne. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez współpracę środowiska akademickiego ze szkołami w zakresie opracowania i wdrożenia konkretnych działań, umożliwiających rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów.

Nasz Zespół

Kierownik Naukowy Projektu

Opiekun Naukowy Zespołu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN


Neurochirurg, były kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (PAN) i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz Niemieckiego Towarzystwa Neurochirurgów, jak również członek honorowy Brytyjskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii. Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Były wiceprezydent Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS). Członek Światowej Akademii Neurochirurgicznej. W latach 2011-2018 był prezesem Oddziału PAN w Lublinie, obecnie jest wiceprezesem Oddziału. Autor ponad 200 publikacji. Laureat nagród I stopnia Ministra Zdrowia, medalu Gloria Medicinae i Komandorii Orderu Św. Sylwestra. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 

prof. dr hab. Andrzej Sękowski


Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Komitetu Psychologii PAN. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zasiada w Radzie Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki inteligencji, twórczości, wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Jako stypendysta Fundacji: Kościuszkowskiej, Humboldta oraz Fulbrighta podejmował działania naukowe w zagranicznych ośrodkach (m.in. na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium). Odbył staże w wielu zagranicznych instytucjach naukowych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech i Hiszpanii. Jest autorem około 300 publikacji i współautorem adaptacji Inwentarza Motywacji Osiągnięć LMI oraz Interpersonalnych Skal Przymiotnikowych. Publikuje w międzynarodowych czasopismach, m.in. Science, Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Personality, Psychology and Aging. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Zespół Naukowy Projektu

dr Tomasz Knopik


Jestem psychologiem i filozofem oraz specjalistą w zakresie diagnozy i wspomagania rozwoju dzieci wybitnie zdolnych. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Psychologii UMCS. Jestem autorem lub współautorem 4 narzędzi diagnostycznych ukierunkowanych na identyfikację zasobów uczniów z ponadprzeciętnym potencjałem intelektualnym (Kotwice mojej kariery, PREiS, Skala Poczucia Autonomii, Kompleksowa Ocena Wspierania Uczniów Zdolnych). Stworzyłem Lubelskie Laboratorium Talentów - sieć współpracy nauczycieli i specjalistów ukierunkowaną na wspomaganie zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych. Jestem ekspertem IBE, MEiN i ORE, gdzie zajmuje się m.in. edukacją włączającą. Jestem autorem ponad 50 publikacji dotyczących psychopedagogiki zdolności, inkluzji oraz kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży. Motto mojej aktywności zawodowej: „Nikt nie rodzi się utalentowany. Talent to odpowiedź zdolnego człowieka na stymulujące otoczenie”.

dr Martyna Płudowska


Jestem psychologiem i socjologiem, pracuję w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuję się psychologicznymi aspektami rozwoju osób zdolnych, kreatywnością, a także znaczeniem przemian społecznych i ekonomicznych dla funkcjonowania psychicznego i dobrostanu człowieka. W wolnym czasie chętnie czytam biografie i reportaże, bardzo lubię długie spacery.

dr Agnieszka Żmuda


Jestem psychologiem, pracuję w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zajmuję się zagadnieniami związanymi z poznawczą motywacją człowieka oraz kształtowaniem postaw rodzicielskich młodych matek i ojców. Ponadto prowadzę procesy coachingowe oraz szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji miękkich. Lubię czas spędzany z rodziną, wspólne podróże oraz pracę w ogrodzie.

mgr Piotr Szymczak


Jestem psychologiem ze specjalnością praktyczną z psychologii klinicznej i osobowości. Na co dzień łączę pracę naukowo-badawczą z praktyką psychologiczną. Obecnie większą część mojej pracy stanowi praca naukowo-badawcza (w ramach Szkoły Doktorskiej UKSW w Warszawie) z obszaru cyberpsychologii (zachowania w mediach społecznościowych) oraz psychologii osobowości (mroczne cechy osobowości). Dodatkowo, jako psycholog-praktyk, pracuję także jako psycholog przedszkolny oraz prowadzę mentoring dla młodzieży i indywidualne konsultacje psychologiczne. Prywatnie interesuję się m.in. podróżami, kawą i sportem. piotrszymczakpsycholog.com

Działania w projekcie

 • Opracowanie modelu wsparcia uczniów uzdolnionych humanistycznie i społecznie (etap zakończony)

  Model wsparcia dla uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie przewiduje oddziaływania rozwijające wybrane umiejętności i zdolności niezbędne dla pełnego wykorzystania posiadanego potencjału i kształtowania osiągnięć. Model zostanie przetestowany w trakcie pilotażu. W ramach proponowanych zajęć warsztatowych uczniowie będą rozwijać różne rodzaje myślenia, a także pozapoznawcze predyktory rozwoju talentu, w tym m.in. kreatywność, motywację, inteligencję emocjonalną, odporność psychiczną i efektywne metody radzenia sobie ze stresem. W Modelu uwzględniono także warsztaty dla rodziców i nauczycieli poświęcone specyfice funkcjonowania ucznia zdolnego i problemom, jakie napotyka w związku z posiadanymi predyspozycjami i uzdolnieniami.
 • Rekrutacja szkół i uczniów do Programu (etap zakończony)

  Rekrutacja jest dwuetapowa. I etap rekrutacji trwa do 28 września 2022 r. - w jego trakcie, na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych, wybierzemy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Na etapie II (wrzesień-październik), bazując na wskazaniach kadry zrekrutowanych szkół, do udziału w Programie wybierzemy 40 uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Udział w Programie"
 • Diagnoza wybranych umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów zakwalifikowanych do Programu (etap zakończony)

  Diagnoza stanu wyjściowego obejmie diagnozę zdolności i uzdolnień w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz pozaintelektualnych predyktorów osiągnięć szkolnych, wskazanych w opracowanym Modelu Wsparcia (umiejętności podstawowych i przekrojowych). Dzięki diagnozie możliwe będzie wskazanie mocnych stron i ewentualnych obszarów wymagających dodatkowego wsparcia wśród uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie. W trakcie diagnozy nie będzie testów wiedzy. Zastosowany zostanie zestaw narzędzi psychologicznych, zaś wyniki badań będą przedstawione w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.
 • Losowanie problemów interdyscyplinarnych przez uczniów (etap zakończony)

  W trakcie pierwszego spotkania w ramach zajęć grupowych uczestnicy Programu wylosują przygotowane przez ekspertów zagadnienie - interdyscyplinarny problem – istotne z perspektywy współczesnych przemian, zjawisk i trudności, z jakimi ludzie obecnie się zmagają. Opracowanie rozwiązania tego problemu stanowi jeden z elementów Programu i będzie podlegało ocenie przez specjalnie powołaną Komisję Oceny. Tło problemu zostanie nakreślone w postaci krótkiej charakterystyki, zaś sam problem sformułowany będzie w postaci konkretnego pytania.
 • Spotkania, warsztaty i treningi dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Mentoring – indywidualne wsparcie dla uczniów. Tworzenie rozwiązań wylosowanych problemów interdyscyplinarnych (etap zakończony)

  Zajęcia grupowe odbędą się w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Potrwają od listopada 2022 r. do lipca 2023 r. Zajęcia grupowe trwają 8 godzin szkoleniowych (od 9:30 do 16:30) i co do zasady organizowane są w soboty. Każda z grup (uczniów z klas 6-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych) spotka się 18 razy. Wybrane spotkania w ramach zajęć grupowych będą przeznaczone tylko dla rodziców uczniów zdolnych, zakwalifikowanych do Programu lub dla nauczycieli z placówek wybranych do udziału w projekcie.
 • Ocena przygotowanych przez uczniów rozwiązań interdyscyplinarnych problemów i wręczenie dyplomów (etap zakończony)

  Przygotowane przez uczestników projektu rozwiązanie interdyscyplinarnego problemu podlega ocenie przez Komisję Oceny Projektów. W skład KOP wejdą m.in. członkowie Zespołu Naukowego Projektu, przedstawiciele Fundacji PAN czy też Kierownik Naukowy Projektu. Ocena zostanie dokonana na specjalnie przygotowanym formularzu, zaś zasady i kryteria oceny prac ustali KOP. Na bazie wyników oceny zostaną wręczone nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczestników. Opracowanie rozwiązania będzie wymagać od ucznia zaangażowania w pozyskanie niezbędnych informacji, danych oraz zaplanowania formy i sposobu prezentacji rozwiązania, jak również doboru odpowiednich narzędzi badawczych i metodyki prac. Przygotowując opracowanie uczestnik projektu może liczyć na indywidualne wsparcie mentoringowe.
 • Ponowna diagnoza wybranych umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów biorących udział w Programie

  Badanie będzie miało na celu weryfikację skuteczności Programu, nie zaś konkretnych funkcji psychicznych Uczestników. Wyniki i tych badań również będą przedstawione w postaci zbiorczych opracowań statystycznych. Ewaluacja posłuży nam w przygotowaniu docelowego Modelu, który zaproponujemy do implementacji w systemie edukacji.
 • Konferencja naukowa podsumowująca realizację działań w ramach projektu oraz prezentacja publikacji naukowej o Modelu wsparcia

  Bazując na wynikach badań i wnioskach płynących z pilotażowego wdrożenia Modelu Wsparcia, nasi eksperci i specjaliści opracują rekomendacje dotyczące włączenia Modelu Wsparcia do systemu edukacji i powszechnego zastosowania. Wyniki naszych działań w ramach realizacji projektu zostaną przedstawione na konferencji naukowej, zaś pilotażowe wdrożenie Modelu wraz z wnioskami i rekomendacjami zostanie opisane w publikacji naukowej. Planowana data wydarzenia to grudzień 2023 roku.

Zdjęcia na stronie internetowej talenton.pl pochodzą z zasobów własnych oraz serwisu Stock Adobe