Działania w projekcie

 • Opracowanie modelu wsparcia uczniów uzdolnionych humanistycznie i społecznie (etap zakończony)

  Model wsparcia dla uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie przewiduje oddziaływania rozwijające wybrane umiejętności i zdolności niezbędne dla pełnego wykorzystania posiadanego potencjału i kształtowania osiągnięć. Model zostanie przetestowany w trakcie pilotażu. W ramach proponowanych zajęć warsztatowych uczniowie będą rozwijać różne rodzaje myślenia, a także pozapoznawcze predyktory rozwoju talentu, w tym m.in. kreatywność, motywację, inteligencję emocjonalną, odporność psychiczną i efektywne metody radzenia sobie ze stresem. W Modelu uwzględniono także warsztaty dla rodziców i nauczycieli poświęcone specyfice funkcjonowania ucznia zdolnego i problemom, jakie napotyka w związku z posiadanymi predyspozycjami i uzdolnieniami.
 • Rekrutacja szkół i uczniów do Programu (etap zakończony)

  Rekrutacja jest dwuetapowa. I etap rekrutacji trwa do 28 września 2022 r. - w jego trakcie, na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych, wybierzemy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Na etapie II (wrzesień-październik), bazując na wskazaniach kadry zrekrutowanych szkół, do udziału w Programie wybierzemy 40 uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Udział w Programie"
 • Diagnoza wybranych umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów zakwalifikowanych do Programu (etap zakończony)

  Diagnoza stanu wyjściowego obejmie diagnozę zdolności i uzdolnień w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz pozaintelektualnych predyktorów osiągnięć szkolnych, wskazanych w opracowanym Modelu Wsparcia (umiejętności podstawowych i przekrojowych). Dzięki diagnozie możliwe będzie wskazanie mocnych stron i ewentualnych obszarów wymagających dodatkowego wsparcia wśród uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie. W trakcie diagnozy nie będzie testów wiedzy. Zastosowany zostanie zestaw narzędzi psychologicznych, zaś wyniki badań będą przedstawione w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.
 • Losowanie problemów interdyscyplinarnych przez uczniów (etap zakończony)

  W trakcie pierwszego spotkania w ramach zajęć grupowych uczestnicy Programu wylosują przygotowane przez ekspertów zagadnienie - interdyscyplinarny problem – istotne z perspektywy współczesnych przemian, zjawisk i trudności, z jakimi ludzie obecnie się zmagają. Opracowanie rozwiązania tego problemu stanowi jeden z elementów Programu i będzie podlegało ocenie przez specjalnie powołaną Komisję Oceny. Tło problemu zostanie nakreślone w postaci krótkiej charakterystyki, zaś sam problem sformułowany będzie w postaci konkretnego pytania.
 • Spotkania, warsztaty i treningi dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Mentoring – indywidualne wsparcie dla uczniów. Tworzenie rozwiązań wylosowanych problemów interdyscyplinarnych (etap zakończony)

  Zajęcia grupowe odbędą się w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Potrwają od listopada 2022 r. do lipca 2023 r. Zajęcia grupowe trwają 8 godzin szkoleniowych (od 9:30 do 16:30) i co do zasady organizowane są w soboty. Każda z grup (uczniów z klas 6-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych) spotka się 18 razy. Wybrane spotkania w ramach zajęć grupowych będą przeznaczone tylko dla rodziców uczniów zdolnych, zakwalifikowanych do Programu lub dla nauczycieli z placówek wybranych do udziału w projekcie.
 • Ocena przygotowanych przez uczniów rozwiązań interdyscyplinarnych problemów i wręczenie dyplomów (etap zakończony)

  Przygotowane przez uczestników projektu rozwiązanie interdyscyplinarnego problemu podlega ocenie przez Komisję Oceny Projektów. W skład KOP wejdą m.in. członkowie Zespołu Naukowego Projektu, przedstawiciele Fundacji PAN czy też Kierownik Naukowy Projektu. Ocena zostanie dokonana na specjalnie przygotowanym formularzu, zaś zasady i kryteria oceny prac ustali KOP. Na bazie wyników oceny zostaną wręczone nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczestników. Opracowanie rozwiązania będzie wymagać od ucznia zaangażowania w pozyskanie niezbędnych informacji, danych oraz zaplanowania formy i sposobu prezentacji rozwiązania, jak również doboru odpowiednich narzędzi badawczych i metodyki prac. Przygotowując opracowanie uczestnik projektu może liczyć na indywidualne wsparcie mentoringowe.
 • Ponowna diagnoza wybranych umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów biorących udział w Programie

  Badanie będzie miało na celu weryfikację skuteczności Programu, nie zaś konkretnych funkcji psychicznych Uczestników. Wyniki i tych badań również będą przedstawione w postaci zbiorczych opracowań statystycznych. Ewaluacja posłuży nam w przygotowaniu docelowego Modelu, który zaproponujemy do implementacji w systemie edukacji.
 • Konferencja naukowa podsumowująca realizację działań w ramach projektu oraz prezentacja publikacji naukowej o Modelu wsparcia

  Bazując na wynikach badań i wnioskach płynących z pilotażowego wdrożenia Modelu Wsparcia, nasi eksperci i specjaliści opracują rekomendacje dotyczące włączenia Modelu Wsparcia do systemu edukacji i powszechnego zastosowania. Wyniki naszych działań w ramach realizacji projektu zostaną przedstawione na konferencji naukowej, zaś pilotażowe wdrożenie Modelu wraz z wnioskami i rekomendacjami zostanie opisane w publikacji naukowej. Planowana data wydarzenia to grudzień 2023 roku.

Zdjęcia na stronie internetowej talenton.pl pochodzą z zasobów własnych oraz serwisu Stock Adobe