Pytania i odpowiedzi

Dlaczego wspierane są "tylko" osoby utalentowane w obszarze nauk humanistycznych i społecznych?
Obserwując dostępność zajęć rozwijających umiejętności dzieci i młodzieży, nie sposób nie zauważyć wyraźnej dominacji oferty skupionej na przemyśle high-tech oraz branży IT, w stosunku do wspierania rozwoju człowieka w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Panuje również przekaz, że gwarancję wysokich dochodów dają wyłącznie kompetencje związane z szeroko rozumianą technologią. Nie polemizujemy z tym poglądem, jednakże podkreślamy kluczowe znaczenie umiejętności społeczno-humanistycznych dla wszechstronnego rozwoju osobistego. Poprzez Program talentON rozwijamy umiejętności pozwalające czerpać informacje o otaczającym świecie z różnych dostępnych źródeł, analizować je i efektywnie wykorzystywać. Uczymy świadomego i skutecznego zarządzania własnymi zdolnościami. Rozwijamy kompetencje miękkie oraz nauczamy, w jaki sposób umiejętne przekształcić kreatywność (potencjał) w innowacje, traktowane jako konkretny produkt twórczej pracy i przynoszący namacalny zysk. W naukowych analizach dotyczących wspierania innowacyjności w Polsce coraz częściej podkreśla się konieczność rozwijania wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, jako istotnych aspektów generowania i wdrażania innowacji. Stanowisko to pozostaje w opozycji do dotychczas dominującego poglądu, zgodnie z którym innowacja to zjawisko wyłącznie technologiczne i ekonomiczne. W trakcie zajęć realizowanych w Programie talentON nasi specjaliści pokażą praktyczne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia badawczego naukowców, reprezentujących różne dyscypliny z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.
Kim jest osoba uzdolniona w obszarze nauk humanistycznych i społecznych?
Osoby cechujące się uzdolnieniami w obszarze nauk humanistycznych posiadają uzdolnienia językowe – uczniowie ci wyprzedzają rówieśników w pisaniu i czytaniu, chętnie i z łatwością uczą się języków obcych, mają bogaty zasób słownictwa, lubią czytać. Ponadto charakteryzują się erudycją i interdyscyplinarnością zainteresowań. Uzdolnienia w obszarze nauk społecznych przejawiają się w postaci wysokich kompetencji interpersonalnych, w tym empatii, orientacji prospołecznej i zdolności przywódczych. Uzdolnienia społeczne ujawniają się także w postaci kompetencji organizacyjnych, zaangażowania w życie lokalnej społeczności, otwartości na inne kultury i wartości. Osoby uzdolnione społecznie i humanistycznie posiadają wysokie kompetencje badawcze, rozumiane jako umiejętność identyfikowania problemów i doboru narzędzi służących ich optymalnemu rozwiązaniu. Osoby te cechuje także kreatywność, rozumiana zarówno jako właściwość przejawiająca się w myśleniu, jak i postawa (otwartość na nowe doświadczenia, tolerancja ryzyka poznawczego, tolerancja wieloznaczności).
Dlaczego Program ograniczony jest do 2 województw?
Program jest ograniczony do dwóch województw, ponieważ ma charakter pilotażowy.
Gdzie znajdę Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie?
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie jest do pobrania tutaj: Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie talentON
Dokumenty rekrutacyjne do II. etapu zostaną przekazane wybranym osobom, na podstawie wyników rekrutacji szkół oraz nominacji nauczycielskich.
Gdzie znajdę dokumenty rekrutacyjne?
Formularz zgłoszeniowy szkoły do I. etapu rekrutacji, które należy wypełnić, aby wziąć udział w procedurze wyboru placówek: Pobierz formularz zgłoszeniowy szkoły do projektu talentON. Dokumenty rekrutacyjne są upublicznione również na stronie internetowej Wykonawcy - www.fundacjapan.pl oraz w Biurze Projektu (Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin).
Czy mogę samodzielnie zgłosić się do Programu?
Nie. Rekrutacja do Programu jest dwuetapowa – w I etapie wyłonione zostaną szkoły zakwalifikowane do Programu. Jeżeli Twoja szkoła znajdzie się wśród szkół biorących w nim udział, możesz zgłosić swoją kandydaturę. Każda szkoła zgłasza maksymalnie 10 uczniów, których aplikacja zostanie rozpatrzona przez Zespół Naukowy Projektu na II etapie rekrutacji.
Gdzie będą odbywać się zajęcia i warsztaty?
Warsztaty i zajęcia odbywać się będą w Lublinie (w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - budynek Collegium Iuridicum KUL, ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin) i Warszawie (na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa)
W jaki sposób skorzystam z indywidualnego wsparcia mentora?
Mentor będzie Ci towarzyszył w rozwiązywaniu wylosowanego przez Ciebie interdyscyplinarnego problemu. Mentor będzie służył Ci pomocą i doświadczeniem badawczym, a także udzielał wsparcia organizacyjnego. Indywidualne konsultacje dotyczyć będą także indywidualnej ścieżki rozwoju, nauki i kształtowania Twoich osiągnięć. Mentorami są nasi eksperci - członkowie Zespołu Naukowego Projektu, o których więcej przeczytasz w zakładce O Programie
Czym jest interdyscyplinarny problem, którego rozwiązanie mam przygotować?
Interdyscyplinarny problem to zagadnienie – istotne z perspektywy współczesnych przemian, zjawisk i trudności, z jakimi ludzie obecnie się zmagają. Opracowanie jego rozwiązania stanowi jeden z elementów Programu i podlega ocenie przez specjalnie powołaną Komisję Oceny Projektów. Tło problemu zostanie nakreślone w postaci krótkiej charakterystyki, zaś sam problem sformułowany będzie w postaci konkretnego pytania. Opracowanie rozwiązania będzie wymagać od Ciebie zaangażowania w pozyskanie niezbędnych informacji, danych oraz zaplanowania formy i sposobu prezentacji rozwiązania, jak również doboru odpowiednich narzędzi badawczych i metodyki prac.
Ile kosztuje udział w Programie?
Udział w Programie jest bezpłatny.
Czy w trakcie Programu będę musiał rozwiązać testy wiedzy?
Nie. Nie przewidujemy rozwiązywania testów wiedzy.
Czy w trakcie Programu będę wypełniał/a testy psychologiczne?
Tak. Program przewiduje dwukrotne badanie zestawem narzędzi psychologicznych. Nie będą to jednak testy inteligencji, ani wąsko rozumiane testy uzdolnień. Badanie będzie miało na celu weryfikację skuteczności Programu, nie zaś konkretnych funkcji psychicznych Uczestników. Oznacza to, że wyniki tych badań będą przedstawione w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.
Ile odbędzie się spotkań w ramach zajęć grupowych?
Każda z grup (czyli uczniów klas 6-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych) spotka się 18 razy, w terminie od października 2022 r. do lipca 2023 r. Wybrane spotkania w ramach zajęć grupowych będą przeznaczone tylko dla rodziców uczniów zdolnych, zakwalifikowanych do Programu lub dla nauczycieli z placówek wybranych do udziału w projekcie. Zajęcia grupowe trwają 8 godzin szkoleniowych (od 9:30 do 16:30) i co do zasady odbywają się w soboty. W trakcie spotkań przewidziane są przerwy, w tym jedna dłuższa przerwa obiadowa. Catering jest bezpłatny dla uczestników projektu.
Kto będzie prowadził zajęcia grupowe?
Zajęcia grupowe będą prowadzone przez naszych ekspertów - psychologów oraz pedagogów posiadających stopień naukowy, zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu inteligencji, twórczości, wybitnych zdolności, postaw społecznych, osiągnięć uczniów zdolnych, psychologii zdolności czy współczesnymi modelami edukacji. Informacje o naszych specjalistach znajdziesz w zakładce O Programie
Jaki jest system nagród oraz kto jest otrzyma?
Za udział w Programie przewidziane są następujące nagrody:
  • a) za otrzymanie Dyplomu Laureata – nagroda pieniężna w postaci grantu o wartości 3.500 zł,
  • b) za otrzymanie Dyplomu Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku – czytnik ebook Amazon Kindle Paperwhite,
  • c) za otrzymanie Dyplomu Uznania za zdobycie dobrego wyniku – bon podarunkowy o wartości 200 zł do wykorzystania w księgarni internetowej,
  • d) za otrzymanie Dyplomu Uczestnika – ozdobny certyfikat potwierdzający udział i ukończenie Programu.

Wręczymy 4 Dyplomy Laureata, 4 Dyplomy za zdobycie bardzo dobrego wyniku oraz 4 Dyplomy za zdobycie dobrego wyniku.
Listę nagrodzonych sporządzi Komisja Oceny Projektów, bazując na ocenie przygotowanych przez Uczestników rozwiązań interdyscyplinarnych problemów.

Poszczególne Dyplomy zostaną przyznane wg systemu: 1 Dyplom dla ucznia klasy 6, 7 lub 8 szkoły podstawowej z obszaru województwa lubelskiego, wybranej do udziału w Programie; 1 Dyplom dla ucznia klasy 6, 7 lub 8 szkoły podstawowej z obszaru województwa mazowieckiego, wybranej do udziału w Programie; 1 Dyplom dla ucznia szkoły ponadpodstawowej z obszaru województwa lubelskiego, wybranej do udziału w Programie; 1 Dyplom dla ucznia szkoły ponadpodstawowej z obszaru województwa mazowieckiego, wybranej do udziału w Programie.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas wiadomość: e.stec@fundacja-pan.lublin.pl